• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ВАЖНО

Днес неделя 21.02.2021г.,
В ДКЦ 1 - Пловдив ваксинационният кабинет ще работи от 09:00 до 16:00 и ще ваксинира с ваксината на Астра Зенека! Желаещите да се ваксинират с тази ваксина да заповядат!  

 


 

О Б Я В А

“ДКЦ 1–Пловдив ЕООД”, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив № 20 от дата 26.01.2021г със Заповед № 54 /16.02.2021г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ½ идеална част от площта на преходното помещение в кабинет № 87- нов /83 –стар/ на етаж 4 в сградата на лечебното заведение - с обща площ на преходното помещение от 14,30 кв.м. / или ½ ид.ч. равнозначна на 7,20 кв.м/ за съвместно ползване с друг наемател, при условия: Начална месечна наемна цена –120 (сто и двадесет) лв. без вкл. ДДС, без включени консумативни разходи за ползване на помещенията и прилежащите общи части и сервизни помещения; Срок на договора–2 (две)год.; минимална стъпка на наддаване – 12 /дванадесет/ лева; Депозит 200 /двеста/ лв., платим в касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота– за обособяване и функциониране като офис на служба по трудова медицина, която дейност не се осъществява от наемодателя. В търга могат да участват юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 15.30 ч. в срок до 04.03.2021г., включително в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, след заплащане в брой на цена 10 лв., с вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обекта може да се извършва от 10 ч. до 11 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 04.03.2021г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, в срок до 15.30 ч. на 04.03.2021г. Търгът ще се проведе на 05.03.2021г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. При ненаемане на помещенията, повторен търг ще се проведе на 23.03.2021г. от 10 ч. в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15.30 ч. на 22.03.2021г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга.За информация – 032/624897

 


 

Кампания за безплатно измерване на кръвното налягане

Кампания - „ Измерване на риска от сърдечно съдови заболявания за хора над 45 г.“
Безплатно измерване на кръвно налягане:
28.10. (сряда) от 13:30 до 17:30
02.11. (понеделник) от 08:00 до 12:00
04.11. (сряда) от 13:30 до 17:30

 


 

ОБЯВА

«ДКЦ 1–Пловдив» ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив №156 т.1 взето с протокол №9 от дата 25.06.2020г със Заповед № 282/09.07.2020г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 0,5 кв.м. (половин кв.м.), разположен на втория етаж в сградата на “ДКЦ І–Пловдив” ЕООД в гр.Пловдив, пл. ”Понеделник пазар” № 5, при условия: Начална месечна наемна цена –112 (сто и дванадесет) лв. с вкл. ДДС, без включени консумативни разходи за ползване на площа; Срок на договора–3 (три)год.; минимална стъпка на наддаване – 10 /десет/ лева; Депозит 120 /сто и двадесет/ лв., платим в касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота– за осъществяване на търговска дейност, която не се осъществява от наемодателя. В търга могат да участват юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 15.30 ч. в срок до 03.08.2020 г., включително в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, след заплащане в брой на цена 10 лв., с вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обекта може да се извършва от 10 ч. до 11 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 03.08.2020 г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, в срок до 15.30 ч. на 03.08.2020г. Търгът ще се проведе на 04.08.2020 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД, ет.3, кабинет75. При ненаемане на помещенията, повторен търг ще се проведе на 20.08.2020г. от 10 ч. в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 75. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15.30 ч. на 19.08.2020г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга.За информация – 032/624897
Дата на публикуване: 10.07.2020г.


ОБЯВА

«ДКЦ 1–Пловдив»ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив № 156 т.2, взето с Протокол № 9 от дата 25.06.2020г със Заповед № 283 /09.07.2020 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от общо 2,4 кв.м. (два кв.м. и четиридесет кв.дециметра), разпределена на две места по равно- всяко от които по 1,2 кв.м., разположени, както следва: на първи етаж в ляво до стената срещу централния вход и на трети етаж непосредствено до асансьорите, в сградата на “ДКЦ 1–Пловдив” ЕООД, в гр.Пловдив на пл.”Понеделник пазара” № 5, при условия: Начална месечна наемна цена –192 (сто деветдесет и два) лв. без вкл. ДДС, без включени консумативни разходи за ползване на площта; Срок на договора–3 (три)год.; минимална стъпка на наддаване – 19 /деветнадесет/ лева; Депозит 300 /триста/ лв., платим в касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота– за разполагане на 2 броя автомати за вода и безалкохолни напитки. В търга могат да участват юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 15.30 ч. в срок до 03.08.2020 г., включително в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл."Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, след заплащане в брой на цена 10 лв., с вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обекта може да се извършва от 10 ч. до 11 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 03.08.2020 г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, в срок до 15.30 ч. на 03.08.2020 г. Търгът ще се проведе на 04.08.2020 г. от 10.30 часа в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 75. При ненаемане на помещенията, повторен търг ще се проведе на 20.08.2020 г. от 10.30 ч. в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 75. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15.30 ч. на 19.08.2020г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга.За информация – 032/624897
Дата на публикуване: 10.07.2020г.


Новина

Уважаеми пациенти,
Заповядайте от 10.01.2020 в Рентгенов кабинет, с подновена рентгенова апаратура:
НОВ АПАРАТ ЗА ЗЪБНИ СНИМКИ

 


 

Информация от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията относно новия коронавирус – 2019-nCov

Във връзка с новият коронавирус 2019-nCov, временно наричан 2019-nCoV, Министерството на здравеопазването представя следната полезна информация за гражданите:
http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/informaciya-ot-evropejskiya-centr-za-prevenciya-i-/

 


 

ОБЯВА

«ДКЦ 1–Пловдив»ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив № 341 от дата 03.10.2019г със Заповед № 543/07.11.2019 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кабинет № 87- нов / 83 –стар/ на етаж 4 в сградата на лечебното заведение - с площ от 21.50 кв.м. (двадесет и един кв.м. и петдесет кв.дцм.), съставляващ две преходни помещения, като площта отдавана под наем се формира от площта на едното помещение на кабинета равна на 14,30 кв.м. и ½ идеална част от площта на преходното на него помещение със същата квадратура /или равнозначно на още 7,20 кв.м./, или общо 21.50 кв.м. (двадесет и един кв.м. и петдесет кв.дцм.)., при условия: Начална месечна наемна цена –360 (триста и шестдесет) лв. без вкл. ДДС, без включени консумативни разходи за ползване на помещенията и прилежащите общи части и сервизни помещения; Срок на договора–3 (три)год.; минимална стъпка на наддаване – 36 /тридесет и шест / лева; Депозит 400 /четиристотин/ лв., платим в касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота– за обособяване и функциониране като офис на служба по трудова медицина, която дейност не се осъществява от наемодателя. В търга могат да участват юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 15.30 ч. в срок до 02.12.2019 г., включително в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, след заплащане в брой на цена 10 лв., с вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обекта може да се извършва от 10 ч. до 11 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 02.12.2019 г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, в срок до 15.30 ч. на 02.12.2019 г. Търгът ще се проведе на 03.12.2019 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. При ненаемане на помещенията, повторен търг ще се проведе на 17.12.2019 г. от 10 ч. в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15.30 ч. на 16.12.2019г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга.За информация – 032/624897
Дата на публикуване: 11.11.2019г.


 

ОБЯВА

«ДКЦ 1–Пловдив»ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив №341 от дата 03.10.2019г със Заповед № 544 /07.11.2019 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 свободни помещения с обща площ от 30.60 кв.м. (тридесет кв.м. и 60 кв.дцм. ), находящи се в сградата на ДКЦ 1-Пловдив ЕООД в гр. Пловдив, пл.Понеделник пазара № 5, на 1 етаж , съставляващи кабинети № 17 А – лекарски кабинет от 15,30 кв.м., и № 18 А-манипулационна от 15,30 кв.м.,- за обособяване и функциониране само и единствено като кабинети за неотложна медицинска помощ, която дейност не се осъществява от наемодателя, при условия: Начална месечна наемна цена –220 (двеста и двадесет) лв. без вкл. ДДС, без включени консумативни разходи за ползване на помещенията и прилежащите общи части и сервизни помещения; Срок на договора–3 (три)год.; минимална стъпка на наддаване – 22 /двадесет и два/ лева; Депозит 400 /четиристотин/ лв., платим в касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота– за обособяване и функциониране само и единствено като кабинети за неотложна медицинска помощ, която дейност не се осъществява от наемодателя . В търга могат да участват юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 15.30 ч. в срок до 04.12.2019 г., включително в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, след заплащане в брой на цена 10 лв., с вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обекта може да се извършва от 10 ч. до 11 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 04.12.2019 г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, в срок до 15.30 ч. на 04.12.2019 г. Търгът ще се проведе на 05.12.2019 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. При ненаемане на помещенията, повторен търг ще се проведе на 19.12.2019 г. от 10 ч. в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15.30 ч. на 18.12.2019г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга.За информация – 032/624897
Дата на публикуване: 11.11.2019г.


 

ОБЯВА

«ДКЦ 1–Пловдив»ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив № 341 от дата 03.10.2019г със Заповед № 533 /05.11.2019 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение, с площ от 5,8 кв.м. (пет кв.м. и осемдесет кв.дцм.), находящ се в гр.Пловдив, пл. ”Понеделник пазар” № 5 в сградата на “ДКЦ І–Пловдив” ЕООД, представляващ бивша „инвалидна регистратура”, етаж 1, крило”Изток” , при условия: Начална месечна наемна цена –50 (петдесет) лв. без вкл. ДДС, без включени консумативни разходи за ползване на помещенията и прилежащите общи части и сервизни помещения; Срок на договора–3 (три)год.; минимална стъпка на наддаване – 5 /пет / лева; Депозит 80 /осемдесет/ лв., платим в касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота– за обособяване и функциониране само и единствено като оптика, която дейност не се осъществява от наемодателя. В търга могат да участват юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 15.30 ч. в срок до 27.11.2019 г., включително в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, след заплащане в брой на цена 10 лв., с вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обекта може да се извършва от 10ч. до 11ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 27.11.2019г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в сградата на възложителя -гр. Пловдив, пл."Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, в срок до 15.30 ч. на 27.11.2019 г. Търгът ще се проведе на 28.11.2019 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. При ненаемане на помещенията, повторен търг ще се проведе на 12.12.2019 г. от 10 ч. в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15.30 ч. на 11.12.2019г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга.За информация – 032/624897
Дата на публикуване: 07.11.2019г.


 

ОБЯВА

«ДКЦ 1–Пловдив»ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив № 342 от дата 03.10.2019г със Заповед № 532/05.11.2019 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение, с обща площ от 6 кв.м. (шест кв.м.) и находяща се до него свободна площ от 3,2 кв.м. (три кв.м. и двадесет кв.дцм.), находящи се в гр.Пловдив, пл.”Понеделник пазар” № 5 в сградата на “ДКЦ І–Пловдив” ЕООД, във фоайето на етаж 1, вляво от централния вход, след помещението за охраната, при условия: Начална месечна наемна цена –240 (двеста и четиридесет) лв. с вкл. ДДС, без включени консумативни разходи за ползване на помещенията и прилежащите общи части и сервизни помещения; Срок на договора–3 (три)год.; минимална стъпка на наддаване – 24 /двадесет и четири / лева; Депозит 300 /триста/ лв., платим в касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота– за обособяване и функциониране само и единствено като информационен офис за предлагане на ортопедични и помощни средства. В търга могат да участват юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 15.30 ч. в срок до 25.11.2019 г., включително в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, след заплащане в брой на цена 10 лв., с вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обекта може да се извършва от 10 ч. до 11 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 25.11.2019 г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, в срок до 15.30 ч. на 25.11.2019 г. Търгът ще се проведе на 26.11.2019 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. При ненаемане на помещенията, повторен търг ще се проведе на 10.12.2019 г. от 10 ч. в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15.30 ч. на 09.12.2019г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга.За информация – 032/624897
Дата на публикуване: 07.11.2019г.


 

ОБЯВА

«ДКЦ 1–Пловдив»ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив №342 от дата 03.10.2019г със Заповед № 481 /17.10.2019 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от общо 14 кв.м., разпределена в размери 70/100 см. на 20 места на стените във фоайето и коридорите на сградата на “ДКЦ 1–Пловдив” ЕООД, в гр.Пловдив на пл.”Понеделник пазара ” № 5, при условия: Начална годишна наемна цена – 2640 (две хиляди шестстотин и четиридесет) лв. с вкл. ДДС, без включени консумативни разходи за ползване на площите; Срок на договора–3 (три)год.; минимална стъпка на наддаване – 260 /двеста и шестдесет/ лева; Депозит 300 /триста/ лв., платим в касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота– за разполагане на 20 бр. рекламни съоръжения с размери 70/100 см. В търга могат да участват юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 15.30 ч. в срок до 06.11.2019 г., включително в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, след заплащане в брой на цена 10 лв., с вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обекта може да се извършва от 10 ч. до 11 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 06.11.2019 г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, в срок до 15.30 ч. на 06.11.2019 г. Търгът ще се проведе на 07.11.2019г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. При ненаемане на площите, повторен търг ще се проведе на 21.11.2019 г. от 10 ч. в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15.30 ч. на 20.11.2019г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга.За информация – 032/624897
Дата на публикуване: 18.10.2019г.

 


 

ОБЯВА

«ДКЦ 1–Пловдив»ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив №341 от дата 03.10.2019г със Заповед № 480 /17.10.2019 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на За ОБЕКТ – помещение, с площ от 30 кв.м. /тридесет кв.м./, представляващо кабинет № 79, находящ се на 4 етаж в сградата на “ДКЦ 1–Пловдив” ЕООД, в гр.Пловдив, на пл. ”Понеделник пазара” № 5, при условия: Начална месечна наемна цена –220 (двеста и двадесет) лв. без вкл. ДДС, без включени консумативни разходи за ползване на помещенията и прилежащите общи части и сервизни помещения; Срок на договора–3 (три)год.; минимална стъпка на наддаване – 22 /двадесет и два/ лева; Депозит 300 /триста/ лв., платим в касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота– за обособяване и функциониране само и единствено като стоматологичен кабинет, която дейност не се осъществява от наемодателя. В търга могат да участват юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и „ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 15.30 ч. в срок до 04.11.2019 г., включително в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, след заплащане в брой на цена 10 лв., с вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обекта може да се извършва от 10 ч. до 11 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 04.11.2019 г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, в срок до 15.30 ч. на 04.11.2019 г. Търгът ще се проведе на 05.11.2019 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. При ненаемане на помещенията, повторен търг ще се проведе на 21.11.2019 г. от 10 ч. в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15.30 ч. на 20.11.2019г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга.За информация – 032/624897
Дата на публикуване: 18.10.2019г.

 


 

ОБЯВА

 “ДКЦ 1–Пловдив”ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив № 304 от дата 17.09.2019г със Заповед № 459 /08.10.2019 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение с обща застроена площ от 6 кв.м. ,находящо се в гр.Пловдив, пл. ”Понеделник пазар” № 5 в сградата на “ДКЦ 1–Пловдив” ЕООД, на последния етаж на сградата, както и ведно с общо 7 кв.м. от покрива на сградата, при условия: Начална месечна наемна цена –1820.00(хиляда осемстотин и двадесет) лв. без вкл.ДДС, и без включени консумативни разходи; Стъпка на наддаване – 180 лв. без ДДС; Срок на договора– 3(три)год.; Депозит за участие -1000.00 лв. / хиляда лева/, платим в касата или по банкова сметка на дружеството; Предназначение на имота–- за разполагане, използване и поддържане на съоръжения и техническо оборудване от обществена клетъчна телефонна мрежа за предоставяне на далекосъобщителни услуги с възможност за инсталиране на необходимите антено-фидерни съоръжения на покрива и прокарване на фидерни трасета; В търга могат да участват юридически лица с предмет на дейност в областта на далекосъобщенията, които нямат задължения към държавата и общината и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и/или „ДКЦ 1-Пловдив”ЕООД. Специалните изисквания, на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 15.30 ч. в срок до 28.10.2019 г., включително в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, след заплащане в брой на цена 10 лв., с вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обекта може да се извършва от 10 ч. до 11 ч. със съдействието на главната сестра на „ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 28.10.2019 г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в сградата на възложителя - гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.№ 69 -„Канцелария”, в срок до 15.30 ч. на 28.10.2019 г. Търгът ще се проведе на 29.10.2019 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. При ненаемане на помещенията, повторен търг ще се проведе на 19.11.2019 г. от 10 ч. в гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, сградата на “ДКЦ 1-Пловдив” ЕООД, ет.3, кабинет 76. Крайният срок за подаване на заявленията за провеждане на повторния търг е до 15.30 ч. на 18.11.2019г.,като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга. За информация – 032/624897
Дата на публикуване: 11.10.2019г.

 


 

ОБЯВА

 "ДКЦ 1–Пловдив" ЕООД, гр.Пловдив, на основание Решение на ОС –Пловдив № 145 от Протокол №9 от 16.05.2019г със Заповед № 197 /21.05.2019 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 свободни помещения с обща площ от 43.47 кв.м. (четиридесет и три кв.м. и 47 кв.дцм.),находящи се в сградата на ДКЦ 1-Пловдив ЕООД в гр. Пловдив, пл.Понеделник пазара № 5, на 4 етаж , съставляващи кабинети № 84 от 14,64 кв.м., № 88 от 14,57 кв.м. и № 85 от 14,26 кв.м. ведно с ползване на прилежащите общи части и прилежащите общи сервизни помещения на етажа -за функциониране като кабинети на общопрактикуващи лекари, която дейност не се осъществява от наемодателя. Заедно с кабинетите се предоставят за възмездно и съвместно ползване с други ОПЛ и оборудвана манипулационна- каб.17, съгласно изискванията на НРД и РИОКОЗ.
Вижте пълния текст на обявата от тук.

 


 

ОБЯВА

1. Дава се под наем 70 кв. м. помещение за фитнес, аеробика, каланетика. Справки - управител: 0885565447
2. Дава се под наем 35 кв. м. помещение за зъботехническа лаборатория или стоматологични кабинети. Справки - управител: 0885565447
3. Дава се под наем 30 кв. м. помещение за търговски цели. Справки - управител: 0885565447

 


 

ОБЯВА

Дава се под наем 70 кв.м. помещение за бързо хранене /закусвалня/ - приготвяне на топла храна. Справки - управител: 0885565447

 


 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018

 

БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ!

От 05.02.2018 до 28.02.2018 в „ДКЦ I -Пловдив“ ЕООД ще се проведат безплатни скринингови прегледи по 1 час дневно за следните специалности: АГ; Неврология; Пулмология; Кардиология; Очни болести; Хирургия; Гастроентерология; Ендокринология; Нефрология; Урология.

Записвания при м.с. Додова на телефони 032/349 547 и 0879169350

 


 

Уважаеми пациенти,

Заповядайте от 01 май 2017 в Рентгенов кабинет, с подновена рентгенова апаратура:
Нов стационарен графичен рентгенов апарат марка Radiologia, модел Polyrad S; Нова проявителна машина за мамографски филми - марка AGFA, модел СР 1000.  

 


 

ДАВАТ СЕ ПОД НАЕМ:

- Помещение от 30 кв. м., находящо се на 4 етаж в сградата

- Помещение от 6 кв. м., находящо се във фоайето на първи етаж, вляво от централния вход

Справки - при управителя

 


 

От 25.03.2016 в ДКЦ 1 Пловдив  се извършва нова медицинска дейност:

УЗД на тазобедрени стави при деца - от  д-р Кацарски - ортопед
УЗД на млечна жлеза -  от д-р Станева - АГ лекар
УЗД на щитовидна жлеза - от д-р Лила Петрова и д-р Цветанка Игнатова

 


 

ДКЦ I - ПЛОВДИВ ЕООД е класирано на второ място в конкурса "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2015г.

 


 

 

Списък на нови и стари и вътрешни телефонни номера на ДКЦ 1 Пловдив

директен-регистратура: 032 / 349 500

Външният номер е както следва от 032 / 349 500 до 032 / 349 579

 

Нов вътр. номер

Стар вътр. номер

Ползвател

 

500

121

Регистратура Центр.

24

503

254

Уролог д-р Цочев

 

1

504

236

Хирург д-р Перчев

2

505

225

Хирург д-р Паунов

4

506

246

Психокабинет д-р Петкова

д-рГозманова

5

507

238

Очен кабинет д-рЖелев

д-р Димитрова

6

508

519

245

нов

Ортопед д-р Попов

Д-р Кръстев

11

14

509

226

ЛФК

1

510

186

Манипулационна

19

511

242

Ехокардиограф

20

512

217

Кардиолог д-р Гичева/Д-р Деведжиев

21

513

244

Семейни лекари д-р Симова

Д-р Бъчварова

25

514

227

Кардиолог д-р Златарева

23

515

214

Рентген д-р Гавазов

Д-р Божиков

45

516

157

Рентген Регистратура

21

517

237

КФТР

42

518

114

Физиотерапевт д-р Казакова

Д-р Джелепова

43

 

 

 

 

520

252

Кл. Лаборатория регистратура

77

521

257

Патохистологична л-я

Проф. Миленков,

78

522

175

Кл. Лаборатория д-р Георгиева

 

79

523

181

Чревен кабинет

50

524

178

Пулмолог д-р Хараланова

51

525

132

Охрана

вход

526

183

Семеен лекар д-р Ситников

52

527

187

Семейни лекари д-р Андреева

 

53

528

135

Стая за почивка

88

529

158

Ендокринолог д-р Петрова/Д-р Игнатова-Огорялкова

54

530

174

Педиатър, детски пулмолог

Д-р Василева, д-р Генкова

55

531

177

Кожен кабинет д-р Бадева

56

532

123

Гастроентеролог д-р Ганева

58

533

185

Семейни лекари д-р Попова

Д-р Илиева

60

534

184

Неврохирург/Педиатър

Д-р Батаклиев

Д-р Мантаркова

61

535

134

Семейни лекари

д-р ПавлинаСлавчева

Д-р Маркова

62

536

138

Невролог д-р Каназирска

63

537

113

Семейни лекари

Д-р Шалабутова

64

538

142

Семейни лекари д-р Томова

Д-р Гюлеметова

65

539

171

Семейни лекари д-р Петрова

Д-р Тянчева

66

540

258

Невролог д-р Димчева

67

541

222

Управител д-р Е. Славчева

68

542

124

Гл. мед. Сестра

74

543

168

Личен състав

69

544

116

свободен

75

545

152

свободен

71/

70

546

127

Д-р Касабов

72

547

165

Ревматолог д-р Попова

73

548

224

Главен счетоводител

97

549

164

Аптека

9

550

148

Д-р Николова, д-р Сакутова

75

551

153

Д-р Атанасов

75а

552

128

Д-р СФУК/Юрист

76

553

144

Стоматолози д-р Тодорова

Д-р Кавлакова

77

554

256

Стоматолози д-р Дамянова

Д-р Пъндева

78

555

 

свободна

74

556

166

Стоматолозид-р Ставрева,

, д-р Раянлиев,

д-р Куцева

80

557

172

Стоматолози д-р лазарова,

д-р Милева, д-р Бизерова,

д-р Николова

81

558

133

 

нов

Стоматолози д-р Симова,

Д-р Петрова,

д-р Лилова,

Д-р Новакова

83

 

 

82

559

155

Ф-я Приятелство

84

560

136

Трудова медицина

87

561

141

УНГ д-р Манасиева,

Д-р Поповска

90

562

141

УНГ

90

563

156

АГ д-р Михайлова/Д-р Стоянова

91

564

146

АГ д-р Станева

93

565

147

Нефролог Д-р К. Игнатова/Д-р Филипова/педиатър-Д-р Славчева

95

566

223

д-р Воденичарова

107

567

243

Д-р Здравкова, д-р Мишева

99

568

151

Д-р Заимова, д-р Нанева

100

569

126

Касиер, домакин

98

570

125

хирург-Д-р Янев

16

571

115

Оптика

 

572

213

Барче

 

573

232

Огняри

 

574

231

Болница

 

575

 

 

 

576

 

 

 

577

 

 

 

578

 

 

 

579

 

 

 

 

 

 

  


 

Пролетни промоции

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ПЛОВДИВ” ЕООД

Ф И З И О Т Е Р А П И Я П Р О М О Ц И Я

ВСЯКО НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ ФИЗИОТЕРАПЕВТ ВИ НОСИ БОНУС 5 /пет/ ПРОЦЕДУРИ ДОПЪЛНИТЕЛНО!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„ДКЦ І - ПЛОВДИВ” ЕООД

Ф И З И О Т Е Р А П И Я ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ

№ 1. - 50.00 лв. включва:

1. Преглед при лекар –физиотерапевт
2. 20 бр. процедури
3. БОНУС – 2 бр. апаратен шиацу-масаж

№ 2 - 25.00 лв. включва:
1. Преглед при лекар-физиотерапевт
2. 10 бр. процедури
3. БОНУС – 2 бр. апаратен шиацу-масаж


ДКЦ 1 РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНАТА НОВА АПАРАТУРА ОТ 01.10.14 Г.:

-НОВ ПНЕВМАТИЧЕН ТОНОМЕТЪР /KEELER/ ЗА БЪРЗО, ПРЕЦИЗНО И ТОЧНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕОЧНОТО НАЛЯГАНЕ
-ДИГИТАЛЕН ЕХОКАРДИОГРАФ С ЦВЕТЕН ДОПЛЕР "PHILIPS"
-КОМПЮТЪРНОБАЗИРАН ЕКГ-ХОЛТЕР "H-SCRIBE"
-КОМПЮТЪРНОБАЗИРАН СПИРОМЕТЪР "PDD-301/S"
-ФЕТАЛЕН ДОПЛЕР "BF-500D+
-АПАРАТ ЗА НИСКОЧЕСТОТНА ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ "COMBOSTIM"
-АПАРАТ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ,ТРИЪГЪЛНИ И ЕКСПОНЕНЦИАЛНИ ИМПУЛСИ "STIMPULS"
-АПАРАТ ЗА ИНТЕРФЕРЕНТНИ И СРЕДНОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ "INTERFER"
-УЛТРАЗВУКАВ АПАРАТ "SONOMED V"
-МАГНИТ С ЦВЕТЕН ЕКРАН "BIOMAGNER"
-УВЧ АПАРАТ "DIATERMED II"
-УЛТРАЗВУКОВ ИНХАЛАТОР "UN300A"


Профилактични прегледи за фирми

Профилактика на фирми

  • организиране на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите
  • изготвяне на медицински здравни досиета

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Периодичните профилактични прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ включват:

1. Задължителни прегледи при:

  • Терапевт/вътрешен

2. Задължителни изследвания:

  • пълна кръвна картина
  • урина
  • Артериално налягане
  • Електрокардиограма

3. Допълнителни прегледи при специалист:

  • Невролог и/или Офталмолог

4. При работа с вредности и повишен риск се извършват и допълнителните задължителни медицински прегледи и изследвания, съгласно Наредба №3 /1987г. на МЗ